زیرِ آوارِ تقدیر،
آرزوهایم…

مهناز نصیرپور

می نوازد عشقت

سازِ لبخندِ بهارانِ مرا..

 

مهناز نصیرپور

در مسیرت،

نو به نو

گل داده ام…

 

مهناز نصیرپور

بهار مهر

فصل شعر

شکوفایی لبخندی

میان باغ آغوشم

 

مهناز نصیرپور

جمعه

شهریور دستان من است

که به فصل غزل سرخ انارت

نرسید

 

مه ناز نصیرپور

 

بیا

به هم برسیم

 

تا انتحاری،

آتشفشان خاموش آغوشمان

را

روشن نکرده

 

مهناز نصیرپور

هفده خرداد ۹۶

ساعت ۱۲:۵۵ دقیقه

چترِ شعر

از یادت،

عاشقانه،

خیس است

 The umbrella of poem

is wet of

your memory

lovely

مهناز نصیرپور

بیا

تا پهن کنم

لباس دلتنگیم را

در آفتاب آغوشت

 

مهناز نصیرپور

 

بهار،

تصویر خنده های توست،

که از مشرق شعر و غزلم

می روید

 

مهناز نصیرپور

اسپند نود و پنج