عید یعنے شوق دیدار بهار
بلبل از عشقِ بنفشـہ بیقرار

عید یعنے آسماטּ،شورِ دعا
تندرستے و شفا

عید یعنے مشهد و نور و رضا
پرڪشیدטּ تا فضا

عید یعنے آرزوے بهتریטּ
رویش گل از زمیטּ

عید یعنے تنها نمانے بیטּ جمع
یا نبارے همچو شمع

عید یعنے مهربانے جارے است
قلبت از غم عارے است

عید یعنے دستهایت مال مטּ
نام تو در فال مטּ

عید یعنے گرمے آغوش تو
بوسـہ بر گیسوے ظلمت پوش تو

عید یعنے یڪ بغل شعر و غزل
مسقطی، نقل و عسل

عید یعنے آسمانت آبے است
با تو شب ، مهتابے است

عید یعنے هیچ جایے جنگ نیست
هیچ قلبے سنگ نیست

عید یعنے ڪودڪے آشفتـہ نیست
هیچ بابایے اسیرِ سُفتـہ نیست

عید یعنے خندہ هاے مادرت
شانـہ هاے خواهرت

عید یعنے اقاقی، عطر، زטּ
دامنِ سبزِ چمטּ

عید یعنے رهایے از قفس
عاشقانـہ هر نفس

عید یعنے عشقهاے ماندگار
سایـہ ے سبز چنار

عید یعنے سال نو فرخندہ باد
مِهر تو تابندہ باد

مـہ ناز نصیرپور

پ.ن:
سال نو بر همـہ فرخندہ
تندرستیتاטּ پایندہ
مهر نگاهتاטּ تابندہ
لبانتاטּ پرخندہ
امیدوارم بـہ لطف و امید پروردگار براے همـہ ے ایرانیاטּ سال خوبے باشد♥

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.