این هفتـہ هر روزش آخرین است
یادماטּ باشد، اگر زمستاטּ ❄️نبود
گلواژه های بهار لباسِ صورتیِ غزل نمےپوشیدند
پروانـه های عشق، شهدگل و عسل نمےنوشیدند
پس امیدوار و آرام، اسپند را بدرقـہ ڪنیم
لبخند را در همیטּ روزها دریابیم
همیטּ حالا بـہ سردے پیوندها بتابیم ?
شاید روز مبادا و سال بعد براے مهربانے دیر باشد
زیرا، حتے شڪوفـہ ها ?هم نمے دانند میوہ مے شوند یا مے خشڪند

لمس ابریشمیטּ امید تقدیم بـہ قلبتاטּ  ❤️
#مه_ناز_نصیرپور

راست میگفت
استاد ریاضی
عدد کوچک به توان هر عددی،
کوچکتر میشود
وقتی فهمیدم که
زهر غرورت را چشیدم

مه ناز نصیرپور
با سپاس از استاد دکتر وحید ناصحی فر