در مسیرت،

نو به نو

گل داده ام…

 

مهناز نصیرپور