عطرت چکیده در هوا

شهر دلم سرمست تو

Your scent is in the air
The city of my heart is intoxicated by you

مهناز نصیرپور

 

Listen to my eyes

They sing love song

louder than my voice

 به چشمانم گوش سپار

آنها آهنگ عشق را بلندتر از

صدایم می خوانند

مهناز نصیرپور

کافه ی تاریک تنهایی،

من و فنجانِ داغِ قهوه ی یادت

که هم تلخ است

هم شیرین

مهناز نصیرپور

هفده اردیبهشت ۹۶

ثبت شده در شعر ایران