جمعه و شنبه ندارد جانم

دل که غمگین باشد

شعر هم می گرید

 

مهناز نصیرپور

فروردین نود و شش