مטּ از عمق نگاه تو
صفا و شعر آموزم

مטּ ازتو مرد پاییزے
وفا و مِهر♥ آموزم

مه ناز نصیرپور
از تو بسیار آموختم و می آموزم روزت فرخنده لبت پرخنده♥